Học tốtLớp 11

Hỗn hợp M chứa ba hợp chất hữu cơ X, Y và Z. Hai chất X và Y

Giải SBT Hoá 11 Bài 46: Luyện tập anđehit – xeton – axit cacboxylic

Bài 46.12 trang 75 Sách bài tập Hóa học 11: Hỗn hợp M chứa ba hợp chất hữu cơ X, Y và Z. Hai chất X và Y kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng (MY < MX). Chất Z là đồng phân của chất Y.

Nếu làm bay hơi 3,2 g M thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 1,68g khí nitơ ở cùng điều kiện.

Bạn đang xem: Hỗn hợp M chứa ba hợp chất hữu cơ X, Y và Z. Hai chất X và Y

Để đốt cháy hoàn toàn 16g M cần dùng vừa hết 23,52 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ có CO2 và H2O với số mol bằng nhau.

Nếu cho 48g M tác dụng với Na (lấy dư), thu được 1,68 lít H2 (đktc).

Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo, tên và phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp M.

Lời giải:

Số mol 3 chất trong 3,20 g hỗn hợp M: 

1,6828=0,06

 mol

Số mol 3 chất trong 16 g M: 

0,06.163,2=0,3

Khi đốt hỗn hợp M ta chỉ thu được CO2 và H2O.

Vậy, các chất trong hỗn hợp đó chỉ có thể chứa C, H và O.

Đặt công thức chất X là CxHyOz thì chất Y là Cx+1Hy+2Oz. Chất Z là đồng phân của Y nên công thức phân tử giống chất Y.

Giả sử trong 16 g hỗn hợp M có a mol chất X và b mol hai chất Y và Z:

Hỗn hợp M chứa ba hợp chất hữu cơ X, Y và Z. Hai chất X và Y (ảnh 1)

Khi đốt 16 g M thì tổng khối lượng CO2 và H2O thu được bằng tổng khối lượng của M và O2 và bằng:

16+23,5222,4.32=49,6

Mặt khác, 

nCO2=nH2O=n

44n + 18n = 49,6 suy ra n = 0,8

Hỗn hợp M chứa ba hợp chất hữu cơ X, Y và Z. Hai chất X và Y (ảnh 1)

Số mol CO2 là: xa + (x + 1)b = 0,8 (mol) (3)

Số mol H2O là: 

ya+(y+2)b2=0,8

 mol

do đó: ya + (y + 2)b = 1,6 (4)

Giải hệ phương trình:

Biến đổi (3) ta có x(a + b) + b = 0,8

Vì a + b = 0,3 nên b = 0,8 – 0,3x

Vì 0 < b < 0,3 nên 0 < 0,8 - 0,3x < 0,3 suy ra 1,66 < x < 2,66

x nguyên suy ra x = 2 suy ra b = 0,8 – 0,3.2 = 0,2

suy ra a = 0,3 – 0,2 = 0,1

Thay giá trị của a và b vào (4), tìm được y = 4.

Thay giá trị của a, b, x và y vào (2), tìm được z = 1.

Vậy chất X có CTPT là C2H4O, hai chất Y và z có cùng CTPT là C3H6O.

Chất X chỉ có thể có CTCT là Hỗn hợp M chứa ba hợp chất hữu cơ X, Y và Z. Hai chất X và Y (ảnh 1)  (etanal) vì chất CH2 = CH – OH không bền và chuyển ngay thành etanal.

Chất Y là đồng đẳng của X nên CTCT là Hỗn hợp M chứa ba hợp chất hữu cơ X, Y và Z. Hai chất X và Y (ảnh 1) (propanal).

Hỗn hợp M có phản ứng với Na. Vậy, chất Z phải là ancol CH2 = CH – CH2 – OH (propenol):

2CH2 = CH – CH2 – OH + 2Na → 2CH2 = CH – CH2 – ONa + H2

Số mol Z trong 48 g M là: 2. số mol H2 = 0,15 (mol).

Số mol Z trong 16 g M là: 

0,15.1648=0,05

Số mol Y trong 16 g M là: 0,2 – 0,05 = 0,15 (mol).

Thành phần khối lượng của hỗn hợp M:

Chất X chiếm: 

0,1.4416.100%=27,5%

Chất Y chiếm: 

0,15.5816.100%=54,4%

Chất Z chiếm: 

0,05.5816.100%=18,1%

Xem thêm lời giải sách bài tập Hóa học lớp 11 hay, chi tiết khác:

Bài 46.1 trang 73 sbt Hóa 11: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng?…

Bài 46.2 trang 73 sbt Hóa 11: Chất X là một anđehit mạch hở chứa a nhóm chức anđehit…

Bài 46.3 trang 74 sbt Hóa 11: Axit ađipic có công thức là HOOC[CH2]4COOH. Tên thay thế của chất này là…

Bài 46.4 trang 74 sbt Hóa 11: Có bao nhiêu axit cacboxylic thơm (có vòng benzen) ứng với công thức phân tử C8H8O2?…

Bài 46.5 trang 74 sbt Hóa 11: Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các chất C2H5OH, C6H5OH,…

Bài 46.6 trang 74 sbt Hóa 11: Trong các chất dưới đây, chất nào không có phản ứng hóa học với cả 3 chất:…

Bài 46.7 trang 74 sbt Hóa 11: Ghép tên chất với công thức cấu tạo cho phù hợp…

Bài 46.8 trang 75 sbt Hóa 11: Viết phương trình hóa học thực hiện các biến đổi dưới đây…

Bài 46.9 trang 75 sbt Hóa 11: Anđehit axetic có thể khử được đồng (II) hiđroxit tạo ra kết tủa đồng…

Bài 46.10 trang 75 sbt Hóa 11: Chất hữu cơ A chỉ chứa cacbon, hiđro, oxi và chỉ có một loại nhóm chức…

Bài 46.11 trang 75 sbt Hóa 11: Chất hữu cơ X chỉ có chức anđehit. Biết 0,1 mol X có thể kết hợp…

Bài 46.13 trang 76 sbt Hóa 11: Viết phương trình hoá học thưc hiện các biến hoá dưới đây…

Bài 46.14 trang 76 sbt Hóa 11: Có 4 bình (không ghi nhãn), mỗi bình đựng 1 trong các dung dịch (dung môi là nước):…

Bài 46.15 trang 76 sbt Hóa 11: Chất A là một axit cacboxylic no, mạch hở. Để trung hoà 50 g dung dịch A…

Bài 46.16 trang 76 sbt Hóa 11: Hỗn hợp M chứa ancol no A và axit cacboxylic đơn chức B, cả hai đều mạch hở…

Bài 46.17 trang 76 sbt Hóa 11: Hỗn hợp M chứa 3 axit cacboxylic đơn chức mạch hở, trong đó hai chất là…

Với giải bài 46.12 trang 75 sbt Hóa học lớp 11 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Hóa 11. Mời các bạn đón xem:

Tổng hợp bởi: THPT Nguyễn Chí Thanh

Chuyên mục: Học Tốt, Lớp 11

Từ khóa tìm kiếm:
Hỗn hợp M chứa ba hợp chất hữu cơ X, Y và Z. Hai chất X và Y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!